EEN hART VOOR UW BEDRIJF

MET EEN PASSIE VOOR ICT

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

A. ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen. Bij ondertekening van ieder document of bestelling per e-mail gaat de klant akkoord met deze voorwaarden. Deze worden verondersteld door de klant te zijn gekend en maken, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, de aankoopvoorwaarden van de klant ongedaan.
 2. Alle prijzen zijn genoteerd in EURO en zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. Alle offertes en prijslijsten zijn vrijblijvend, onder voorbehoud van fouten, en kunnen zonder voorafgaande melding wijzigingen in prijs en samenstelling ondergaan.

B. BESTELLINGEN EN LEVERINGEN

 1. De goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.
 2. De goederen worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.
 3. De levering gebeurt bij de koper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
 4. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.
 5. Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering. Verborgen gebreken dienen binnen korte termijn na de ontdekking ervan gemeld te worden.

C. BETALINGEN

 1. Onze leveringen zijn, tenzij anders vermeld in factuur, leveringsbon of offerte, contant betaalbaar.
 2. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risicos vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. De verkoop wordt van rechtswege ontbonden bij niet-betaling op de vervaldag en de goederen worden onverwijld teruggegeven. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 15de dag na de aangetekende verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
 3. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 12% per jaar.
 4. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 15 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100,00 en exclusief de aanmaningskosten, welke 12,50 excl. 21% BTW bedragen per aanmaning. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, d.i. elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.
 5. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de verkoper.

D. GARANTIE EN HERSTELLINGEN

 1. Goederen worden slechts omgeruild of hersteld binnen de garantietermijn eigen aan het product als u in het bezit bent van een geldig aankoopbewijs. Beschadigde artikelen worden niet omgeruild.
 2. Bij artikelen die zichtbaar slecht behandeld zijn, vervalt iedere vorm van garantie.
 3. Omruilen kan enkel bij een tegenaankoop van minstens dezelfde waarde. Terugbetalingen zijn niet mogelijk.
 4. Software en andere producten die geleverd worden op kopieerbare media worden slechts omgeruild indien deze nog steeds in ongeopende verpakking zitten.
 5. Goederen die omwille van de snelle technologische vooruitgang niet meer verkrijgbaar zijn, worden slechts omgeruild mits bijbetaling van de meerprijs.
 6. De omruilingen en herstellingen die onder garantie vallen, gebeuren, behoudens anders overeengekomen, bij de klant.
 7. Softwareproblemen vallen niet onder garantie.
 8. Herstellingen gebeuren in principe binnen de 3 à 5 werkdagen. Indien wij voor herstellingen gebonden zijn aan derden worden de herstellingen volgens toeleverbaarheid behandeld.
 9. Herstellingen die niet binnen de 3 maanden afgehaald of opgeëist worden, worden automatisch eigendom van kmo:city.
 10. Indien de klant kiest voor een ophaling ter plaatse, dient hij ervoor te zorgen dat de producten goed verpakt zijn. Bij onzorgvuldige verpakking zijn noch KMOcity, noch een eventuele koerierdienst verantwoordelijk voor eventuele opgelopen schade tijdens het transport.
 11. kmo:city is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies dat optreedt door herstelling, aanpassing en onderhoud van computers, laptops en servers. De klant wordt geacht op eigen initiatief en op regelmatige basis reservekopieën te nemen, hetzij op diskette, hetzij op eender welk opslagmedium. kmo:city zal vooraf de klant op de hoogte brengen van een eventueel noodzakelijk formattering van de harde schijf indien dit nodig is om de vlotte werking van het systeem te garanderen.
 12. Vallen buiten garantie: opslagmedia, inktvullingen, papierwaren, software, batterijen, stroomadapters en ventilatoren in computers, laptops en servers. 

Hulp op afstand

Voer onderstaande link uit indien u hulp op afstand wenst voor uw computer of laptop uitgerust met het Windows besturingssysteem.

Mail vervolgens het verkregen ID nummer naar:

[email protected]


aanmelden